Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sosyal Medya

HABERLER

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 24. ve 26 ncı maddeleri ile Madde 23(c), 24(d) ve 26(a)'ne dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu

Başkanlığınca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına ve puan hesaplama tablosuna (Bakınız. http://personel.ogu.edu.tr/Icerik/IndexZ3/belgeler) internet adresi Personel Dairesi Başkanlığı doküman arşivinden ulaşılabilir. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun'un 48 inci maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına) alınacaktır.

Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Duyurulur.

Başvuruda istenen Belgeler:

1. Başvuru dilekçesi (http://personel.ogu.edu.tr/Icerik/Index/3/belgeler)

2. Özgeçmiş

3. 2 adet fotoğraf

4. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5. Doçentlik belgesi (Doçent ve Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)

6. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışmdan almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca (ÜAK) denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve Yabancı Dil yeterlilik belgesi (KPDS, ÜDS, YDS veya YÖKDİL'den en az 60 (Altmış) veya uluslararası sınavlardan kabul gören eşdeğeri puan almış olmak).

7. ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu'nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış, yayın listesi (Bütün yayın dosyalan için CD şeklinde de verilecektir.), (Profesör

kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için 4 adet 'tir), ,

8. Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)

Not:Başvuru süresi, bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün olup, son başvuru tarihi tatile denk geldiği takdirde bir sonraki mesai saati bitimine kadar başvuru yapılabilecektir. Profesör ve Doçentler için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına Doktor Öğretim Üyeleri ilgili Dekanlık/Müdürlüklere başvurmaları gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların başvurulan, ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşullan gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşullan karşılamaları halinde kabul edilecektir. Profesör başvurularında ÜAK'nm yürürlükteki doçentlik başvuru koşullan uygulanacaktır. Profesörler ve Doçentler Daimi Statüye atanacaktır. Doktor Öğretim Üyeleri yayın dosyalarında tez başlığını ve tezden üretilen yayınlan ayrıca belirtecektir. Doçent kadrosuna ÜAK tarafından yapılan doçentlik sınavında eser ve sözlü aşamasında başarılı olduktan sonra doçentlik unvanı alanlar başvurabilirler. İlan edilen kadrolara üst unvandakiler ve kadrodakiler başvuramazlar. 2547 sayılı Kanunun Ek 38 inci maddesi uyannca belirlenen %20'lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Dr. Öğr. Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Unvanı

Der.

Adedi

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

AÇIKLAMALAR

Profesör

1

1

Sağlık Bilimleri Fak.

Hemşirelik

İç Hastalıkları Hemşireliği

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak. Geriatri hemşireliği ve romatoloji hemşireliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

Profesör

1

1

İlahiyat Fak.

Temel İslam Bilimleri

Kuran-ı Kerim Okuma ve

Kıraat İlmi

Kıraat ilmi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Profesör

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Hukuk Bilimleri

iş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında çalışmalar yapmış olmak.

Profesör

1

1

Eğitim Fak.

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

İlgili alanda çalışmalar yapmış olmak.

Profesör

1

1

Ziraat Fak.

Toprak Bilimi ve Bitki

Besleme

Bitki Besleme

İlgili alanda çalışmalar yapmış olmak.

Doçent

1

1

Ziraat Fak.

Bahçe Bitkileri

Meyve Yetiştirme ve Islahı

İlgili alanda çalışmalar yapmış olmak.

Dr.Öğr. Üyesi

1

1

Eğitim Fak.

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Görev temelli dil eğitimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Dr.Öğr. Üyesi

1

1

Eğitim Fak.

Eğitim Bilimleri

Eğitim Felsefesi, Sosyal ve Tarihi Temelleri

İlgili alanda doktora yapmış olmak, bireycilik ve neoliberalizm alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Dr.Öğr. Üyesi

1

1

Eğitim Fak.

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

İlgili alanda doktora yapmış olmak, psikolojik danışmanlık eğitimi ve

kariyer kararsızlığı alanında çalışmalar yapmış olmak.

Dr.Öğr. Üyesi

1

1

Eğitim Fak.

Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü

Türkçe Eğitimi

İlgili alanda doktora yapmış olmak, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi

alanında çalışmalar yapmış olmak.

Dr.Öğr. Üyesi

1

1

Eğitim Fak.

Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü

Sosyal Bilgiler Eğitimi

İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak, Türkiye vatandaşlık

eğitimi reformu alanında çalışmalar yapmış olmak.

Dr.Öğr. Üyesi

1

1

Sağlık Bilimleri Fak.

Hemşirelik

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

Doktorasını hemşirelik anabilim dalında yapmış olmak, kadın sağlığı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Dr.Öğr. Üyesi

1

1

Sağlık Bilimleri Fak.

Hemşirelik

Hemşirelik Esasları

İlgili alanda doktora yapmış olmak, yanıklı hastalarda hemşirelik bakımı alanında çalışmalar yapmış olmak.

Dr.Öğr. Üyesi

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Maliye

Mali Hukuk

Medeni hukuk alanında çalışmalar yapmış olmak.

Dr.Öğr. Üyesi

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Kentleşme ve Çevre Sorunları

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Dr.Öğr. Üyesi

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yönetim Bilimleri

Yönetim ve organizasyon alanında doktora yapmış olmak, örgüt ve yönetim alanında çalışmalar yapmış olmak.

Dr.Öğr. Üyesi

3

1

Mühendislik Mimarlık Fak.

Biyomedikal Mühendisliği

Biyomedikal Mühendisliği

Biyomedikal, Biyoloji veya Kimya alanlarından birinde çalışmalar yapmış olmak.

Dr.Öğr. Üyesi

4

1

Mühendislik Mimarlık Fak.

Biyomedikal Mühendisliği

Biyomedikal Mühendisliği

Biyomedikal mühendisliği kapsamında endüstriyel uygulama potansiyeli bulunan çalışmalar yapmış olmak

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.