Katip Celebi Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
Sosyal Medya

İLANLAR

Katip Celebi Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi akademisyen ilanları burada. Son dakika personel alım ilanları haberimizde...

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAVINA BAŞVURACAKLAR İÇİN DUYURU

BAŞVURU TARİHLERİ : 30.10.2018 - 03.12.2018

Üniversitemiz Bilgi işlem Daire Başkalığında istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Biigi işlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8 inci maddesi uyarınca, Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere 07/12/2018 tarihinde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacak yazılı sınavla 2 (iki) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

işTanımı

Adet

Ücret

Çalışma Süresi

C Nitelikli Yazılımcı

2

Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 1,5 katı

Tam Zamanlı

ÖSYM tarafından 2017 ve 2018 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) ait KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak, genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ite istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavam 2 katını geçemeyecekler İçin en az 3 yıllık, diğerleri İçin en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi

ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, (Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü translcript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kumrularından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir)

e) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,

f) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir durumu bulunmamak,

g) Süresi içinde başvurmak.

ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER):

C Nitelikli Yazılımcı (2 Kişi)

1. Proje kapsamında ara yüz çalışması yapabilmeli, HTML ve CSS yazabilmelidir.

2. C# ve ASP.Net dillerinde uygulama geliştirme yapabilmelidir.

3. ASP.NET MVC ve ASP.NET Web Forms teknolojisini çok iyi derecede bilmek,

4. HTML, CSS, Ajax, jöuery, Silverlight teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır ve geliştirme yapabilmelidir.

5. Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmak,

6. insan İlişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.

7. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış ya da en az 1 yıl tecilli olmalıdır.

S. Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.

SINAV KONULARI

C Nitelikli Yazılımcı:

ASP.NET MVC, ASP.NET Web Forms, C# programlama dili, T-5QL, Entity Framework, Linq, Telerik RadControls for ASP.NE, JavaScript, Html, Css, $ql Server Veritabanı, Nesne yönelik programlama tasarım ve araçları

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenlerin sözleşme ücret tavanının (5,754,98TL) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen katlan ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Başvurular 30/10/2018 ile 03/12/2018 tarihleri arasında ikc.edu.tr veya personel.ikc.edu.tr adresinde bulunan "Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu"nun çıktısını alarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte 03/12/2018 tarihi mesai bitimine kadar: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı (Balatçık Mahallesi Havaalanı Şosesi no:33/2 Balatçık Çiğli İZMİR, Yabancı Diller Yüksekokulu Binası 1. Kat) adresine şahsen veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde posta yolu ile ulaştırılması gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. (Belgelerin aslı ibraz edildiği takdirde suretler Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanacaktır)

Başvuru için istenilen Belgeler

- Fotoğraflı Başvuru Formu,

-Özgeçmiş,

-Onaylı Mezuniyet Belgesi,

- Mesleki Çalışma Sürelerini gösteren belgeler (SGK Hizmet Dökümü),

- Mesleki Tecrübe Şartını gösteren belgeler,

- En az iki(2) programlama dilini bildiğini gösteren belgeler,

- Varsa KPSS Sonuç Belgesi,

- Varsa Yabancı Dil Belgesi,

- Erkek Adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmadığına ilişkin belge.

BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının %70'i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının %30'unun (yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı O(sıfır) olarak dikkate alınır) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının 10 (on) katı aday yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması

halinde, bu adayların tamamı sınava çağrılacaklardır. Sınava girecek adaylar 05/12/2018 tarihinde personel.ikc.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı sınav 07/12/2018 tarihinde saat 09:30'da İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde (Balatçık Mahallesi Havaalanı Şosesi No:33/2 Balatçık Çiğli İZMİR, Yabancı Diller Yüksekokulu Binası 1. Kat) yapılacaktır.

SINAV ŞEKLİ

Yapılacak sınavlar yazılı olarak yapılacaktır.

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday başarılı olarak değerlendirilecektir.

SINAV SONUÇLARININ İLANI

Yazılı sınav sonucunda başarılı olanlar, 14/12/2018 tarihinde personel.ikc.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

Sınav başvurusunda ve/veya atamalarda yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır, Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kururrdara da bildirilecektir.

ilan olunur.

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.