|   | 
 • TÜBİTAK MAM Personel Alım İlanı


  TÜBİTAK MAM Personel Alım İlanı

  TÜBİTAK

  MAM

  GEN MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ ENSTİSÜSÜ İlan No: TBTK.MAM.GMBE.2017-1

  1- Referans Kodu: TBTK.MAM.GMBE.2017-1.01 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

  1.1- İşin Tanımı ve Özellikleri:

  Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü Laboratuvarında yürütülen biyoteknolojik ilaç geliştirme ve üretimi projesinde, Protein/antikor yapılarının fiziko- kimyasal karakterizasyonu (Protein sekanslaması, peptit haritalama, glikozilasyon profili çıkarılması, disülfit bağ lokalizasyonu, sülfidril grupların belirlenmesi gibi) ve Protein saflaştırma proseslerinde (LC-MS/MS, QTOF, HPLC, UPLC, CD, FTIR) görev almak üzere Araştırmacı istihdam edilecektir.

  İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2

  Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

  1.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar:

  1.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren;

  Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyokimya, Kimya,

  Kimya Mühendisliği, Kimya - Biyoloji Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya, Biyoteknoloji, Moleküler Biyoloji, Biyomühendislik, Biyomühendislik ve Genetik, Biyoinformatik ve Genetik veya Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

  1.2.2- Biyoteknoloji ve Biyofarmasötik endüstrisinde en az 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

  1.2.3- Tercih edilen nitelikler;

  Protein/antikor yapılarının fiziko-kimyasal karakterizasyonu konusunda uzmanlığa sahip olmak (Protein sekanslaması, peptit haritalama, glikozilasyon profili çıkarılması, disülfit bağ lokalizasyonu, sülfidril grupların belirlenmesi gibi) ve LC-MS/MS, HPLC, UPLC, CD, FTIR, kapiler elektroforez ,GC gibi ileri düzey analitik enstrümanları etkili kullanabilmek,

  Upstream ve downstream alanında ekip yönetmiş, makalelerden metot tarayıp saflastirma ve üretim verimlerini iyilestirebilecek, karıştırma hızı, hava akış hızı, besleme profillerini hesaplayabilecek seviyede uzmanlığa sahip olmak,

  Steril alanlarda nasıl çalışıldığını bilen, gmp ve glp yi uygun üretim alanları ve prosesleri tasarlamış, upstream ve downstream tecrübesine sahip olmak yüksek kapasiteli üretim ve saflastirma optimizasyonlar yapmış olmak,

  Biyofarmösotiklerin geliştirilmesi ve üretimi, GMP koşullarına ve EP,USP,ICH esaslarına uygun bir şekilde analitik metot validasyon yöntemlerinin oluşturulması konusunda tecrübeye

  sahip olmak.

  ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

  a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

  b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı

  bulunmamak.

  c) Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için).

  d) Yurtiçi ve yurtdışı seyahat konusunda bir engeli bulunmamak.

  e) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

  f) Ağırlıklı lisans mezuniyet not ortalaması 4'lük sistemde en az 2,50 olmak

  (100'lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu "4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu" esas alınarak 4'lük sisteme dönüştürülecektir).

  g) Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak;

  10.000

  Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + >3,20

  UniversiteyeYerleştirmeS mnvı S ıralaması

  Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80'i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20'sinin toplamıdır (100'lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulu'nun yayınlamış olduğu "4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu" esas alınarak 4'lük sisteme dönüştürülecektir).

  h) Üniversite lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir öğrenim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).

  i) Yabancı Dil (İngilizce) yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak. (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz)

  Sınav Türü

  KPDS

  YDS

  ÜDS

  TOEFL

  IBT

  TOEFL

  CBT

  TOEFL

  PBT

  FCE

  CAE

  CPE

  Sınav Puanı 1

  65

  61

  173

  500

  B

  C

  C

  Sınav Puanı 2

  70

  68

  190

  520

  B

  C

  C

  KPDS : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

  ÜDS : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

  YDS : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (ÖSYM)

  TOEFL IBT : Test of English as a Foreign Language - Internet-Based Test

  TOEFL CBT : Test of English as a Foreign Language - Computer-Based Test

  TOEFL PBT : Test of English as a Foreign Language - Paper-Based Test

  FCE : First Certificate in English

  CAE : Certificate in Advanced English

  CPE : Certificate of Proficiency in English

   

  Lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıldan daha az mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın "Sınav Puanı 1" koşulu geçerlidir.

  Lisans mezunu olup 5 yıl ve üzeri, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıl ve üzeri mesleki tecrübesi olanlarla alanında Doktora mezunları için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın "Sınav Puanı 2" koşulu geçerlidir.

  Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulu aranmaz.

  Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe ve İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100'ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar bu koşuldan muaf tutulacaktır.

  BAŞVURU SÜRECİ

  a) İlana başvuruda bulunmak için www.mam.tubitak.gov.tr adresinden İş Başvuru

  Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi ve referans kodu seçilerek başvuru yapılması zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

  b) Başvuru yapılırken aşağıda yer alan belgelerin eksiksiz olarak sisteme yüklenmesi zorunludur.

  Diploma, çıkış belgesi fotokopisi (Lisans ve varsa üstü. Eğitimlerini yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayan adayların denklik belgelerini de yüklemeleri gerekmektedir),

  Lisans ve varsa üstü transkript belgesi,

  Yabancı dil belgesi (veya lisans eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge),

  Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir),

  Alanında Deneyimli adaylar için Çalışma Belgesi ve Hizmet Dökümü,

  ÖSYM-ÖSS Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya Kontrol Kodu olan internet çıktısı),

  ÖSYM-ÖSYS Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya Kontrol Kodu olan internet çıktısı).

  c) Başvuruların en geç 21 / 06 / 2017 tarihi saat 17:00'ye kadar yapılması gerekmektedir. Eksik bilgi veya belge bulunan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler mülakata çağrılmayacaktır. Mülakat tarihi ve yeri daha

  sonra duyurulacaktır.

  d) Başvurunun referans kodu seçilerek yapılması şarttır. Referans koduna yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

  e) Başvuruların incelenmesi sonucunda, istenen belgeleri eksiksiz ve uygun olan adaylardan "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümün (g) maddesine göre, oluşturulacak sıralamada, işe alınacak personel sayısının 5 (beş) katı aday mülakata davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

  f) Lisans öğrenimini yurtdışında tamamlayan adaylar için "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (g) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

  g) Başvuru yapan adaylardan alanında doktora mezunu olanlar, "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (f), (g) ve (h) maddelerinden muaf tutulacak ve sıralamaya dahil olmadan ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

  NOT: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, TÜBİTAK Başkanlığı'nın

  (www.tubitak.gov.tr) ve MAM'ın (www.mam.tubitak.gov.tr) web sayfalarında ilan

  edilecek olup, mülakata girmeye hak kazanan adayların Başvuru Formunda

  bildirdiği elektronik posta adresine gönderilecektir.

  İletişim Bilgileri:

  Adres: TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi

  Dr. Zeki Acar Cad. No:1 41470 Gebze/KOCAELİ

  E-Posta: mam.ik@tubitak.gov.tr

  Telefon: 0262 677 21 72 0262 677 21 74


  Etiketler

  YORUM YAP!

  Ad (Rumuz)

  ..

  Güvenlik Kodu

  Yorumunuz

DİĞER HABERLER

follows

ÜniversiteHaber.com Üniversite ve gençlik gündemini takip edebileceğiniz, İnteraktif bir haber sitesidir. Yazılım ve Tasarım hizmeti www.tahamedya.com tarafından yapılmıştır.