|   | 
 • Uzman Erbaşlar Arasından 4 Bin İKM Alım İlanı


  Uzman Erbaşlar Arasından 4 Bin İKM Alım İlanı

  T.C. ADALET BAKANLIĞI

  Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına

  Sözleşmeli (657 sk. 4/B) Personel Alımı Sınav İlanı

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 114'üncü maddesi, 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Geçici 10. maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre, EK-2 listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen ceza infaz kurumlan sözleşmeli infaz ve koruma memuru pozisyonları için 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi olarak en az iki yıl çalışmış, sözleşmesini 20/10/2016 tarihine kadar kendi isteği ile feshetmiş ve sınavın son başvuru günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olanlardan merkezi sınav şartı olmaksızın sözleşmeli olarak 4.000 infaz ve koruma memuru alımı yapılacaktır. Bu pozisyonlara başvuracak adaylarda merkezi sınav şartı uygulanmayacaktır.

  2. Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru Pozisyonuna Yerleşebilmek İçin Gereken Şartlar;

  a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

  b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

  c) Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

  d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

  e) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

  f) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 23 Aralık 2016 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

  g) 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanuna tabi olarak en az iki yıl çalışmış olmak. (Diğer personel Kanunlarına tabi olarak çalışmış olanlar başvuru yapamayacaktır.)

  h) Sözleşmesini 20/10/2016 tarihinden önce kendi isteği ile feshetmiş olmak. (Sözleşmesi sağlık şartları, disiplinsiz davranış vb. sebeplerle idarece feshedilmiş veya sözleşmesi yenilenmemiş adaylar sınava başvuramayacaktır. )

  ı) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  j) 170 cm.'den kısa boylu olmamak,

  k) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla,17'den az olmamak,

  3. Başvuru tarihi :

  Başvurular 12 Aralık 2016 günü başlayıp, 23 Aralık 2016 günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

  4. Başvuru yeri ve şekli:

  Adaylar, yapılacak olan sözlü sınava, adalet komisyonu başkanlıklarından veya Bakanlık internet sitesinden temin edecekleri EK-1 başvuru formunu doldurup, öğrenim belgesinin aslı veya komisyon başkanlığınca onaylı örneği, uzman erbaş olarak çalıştıklarını gösterir hizmet belgesi ve son görev yerinden alacakları 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi olarak çalışmış olduklarını ve kendi istekleri ile sözleşmelerini feshettiklerini gösterir belge ile birlikte en son başvuru günü mesai bitimine kadar ilgili adalet komisyonu başkanlığına veya mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarına başvuracaklardır. Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı ya da mahalli Cumhuriyet Başsavcılığı aracı kılınmaksızın doğrudan posta veya kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

  Başvurulara ilişkin evrak; masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına ivedi gönderilecektir.

  Usulüne uygun olarak başvuru süresi içinde mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarına başvuran ve APS masrafını da ödemek suretiyle evrakını teslim eden adayların başvuruları kabul edilecektir.

  Adaylar sadece bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığının yapacağı sınava başvurabileceklerdir. Birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi yerleştirme işlemleri yapılmayacaktır

  5. Sınav yeri:

  EK-2 listede belirtilen adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarıdır.

  6. Sınava alınacak aday sayısı ve ilanı:

  Boy-kilo ölçümüne katılacak infaz ve koruma memuru adayları sözlü sınavdan önce 30 Aralık 2016 tarihinde komisyonlarda, varsa Cumhuriyet başsavcılığı internet sayfalarında yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

  Boy-kilo ölçümüne katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

  7. Boy kilo ölçümü:

  Boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. İnfaz ve koruma memurları için boy ve kilo ölçümü 04 Ocak 2017 tarihinde yapılacaktır. Başvuru sayısı sebebiyle boy kilo ölçümünün bir günde bitirilemeyeceğinin anlaşılması durumunda müteakip günlerde de boy kilo ölçümüne devam edilecek ve hangi günlerde boy kilo ölçümü yapılacağı komisyonlarda, varsa Cumhuriyet başsavcılığı internet sayfalarında yayınlanacaktır. Boy kilo ölçümüne katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecek, sözlü sınava katılamayacaklardır.

  8. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması:

  Boy kilo ölçümünün yapılacağı tarihte sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru adaylarının güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (EK-3) doldurarak (4 adet), vukuatlı nüfus kayıt tablosu ile birlikte sınavı yapacak olan adalet komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

  9. Sözlü sınav tarihi:

  Sözleşmeli infaz ve koruma memuru sözlü sınavı 16 Ocak 2017 ve devam eden günlerde yapılacaktır. Alınacak personel sayısına göre sözlü sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili komisyonca belirlenerek ilan edilecektir.

  10. Sınav şekli:

  Sınav sözlü olarak yapılacaktır.

  11. Sözlü sınav konuları:

  a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),

  b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi (20 puan),

  c) Genel kültür (20 puan),

  d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan),

  konularından oluşmaktadır.

  Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir.

  12. Nihai Başarı Listesi:

  Nihai başarı listesi adayların sözlü sınavda aldıkları puanlara göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. Nihai başarı listesi düzenlenirken öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ve adalet önlisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.

  13. İlanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilecektir.

  14. Sınav sonucunun tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde belgelerini teslim etmeyen veya yerleştirme onayının tebliğinden sonra 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 62. maddesinde belirtilen süre içerisinde görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve 30/06/2017 tarihine kadar yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır. Aynı komisyon içerisinde yedek olarak yerleşebilecek adayın bulunmaması halinde diğer adalet komisyonları içerisinde yedek olarak bulunan istekliler arasından bir defaya mahsus olmak üzere merkezi kura usulüyle yerleştirme yapılacaktır.

  15. Kura usulüyle yerleştirme yapılması durumunda kura işlemine daha önce asil veya yedek olarak yerleştirmesi yapılan ancak süresi içinde görevine başlamayan ya da kendi isteği ile sözleşmesini feshetmiş olanlar başvuramayacaktır. Kura işlemine ilişkin esaslar, başvuruların alınması ve kura ile yerleştirme yapılacak komisyonlar daha sonra Genel Müdürlük internet sitesi www.cte.adalet.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Kura usulüne ilişkin herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

  16. İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

  17. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin yerleştirilmeleri ihtiyaç durumu dikkate alınarak belirlendiğinden; söz konusu pozisyonlara müracaat edeceklerin sınava başvuru tarihinden önceki mazeretleri kurum içi istihdama esas alınmayacak olup, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından (eş, sağlık, öğrenim gibi) durumlarına en uygun adalet komisyonuna başvurmaları gerekmektedir.

  DUYURULUR

  EK-1 : Başvuru formu,

  EK-2 : Sözleşmeli pozisyonlar için sınav izni verilen komisyonlar. EK-3 : Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu

   

   

   

  12. TEBLİGAT ADRESİ :......................................................

  13. SEMT/İLÇE :........................................

  14. İLİ :.......................................... İL KODU

  15. SABİT TEL. NO :................................. GSM NO:..........

  16. E-POSTA ADRESİ :.........................................................

  17. 3269 SAYILI UZMAN ERBAŞ KANUNUNA TABİ OLARAK HİZMET SÜRESİ

  DUYURULUR
  EK-1 : Başvuru formu,
  EK-2 : Sözleşmeli pozisyonlar için sınav izni verilen komisyonlar.
  EK-3 : Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu

  18. UZMAN ERBAŞ OLARAK GÖREV YAPTIĞI YERLER:..............................

   

   

   

   

   

  26. EŞİ ÇALIŞIYORSA GÖREVİ VE GÖREV YERİ :.

  27. SINAVA GİRMEK İSTEDİĞİ KOMİSYON:

  Bu Ek-1 başvuru formunu gerçeğe uygun olarak doldurdum.

  Sözlü sınav ve mülakata kabul edilmemi, bildirdiğim yazışma adresimdeki değişikliği hemen bildirmediğim takdirde hiç bir hak talep etmeyeceğimi arz ederim.

  ADAYIN İMZASI :

  AÇIKLAMALAR:

  1. Bu form aday tarafından el yazısı ile eksiksiz ve doğru olarak mürekkepli kalem ile doldurulacaktır.

  2. Adaylar ilanda belirtilen belge suretlerini bu forma ekli olarak başvuru görevlisine vereceklerdir.

  3. Bu form ve ekleri resmi işlemlere esas olmak üzere kayıt görevlisinde kalacaktır.

  4. Bu form ile gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların başvuruları geçersiz sayılacak, haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

  5. Soruların bir veya birkaçını cevapsız bırakanlara sınav giriş kartı verilmeyecektir.

  UYARI: Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanların sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca suç duyurusunda bulunulur.

   

   

  CEZA İNFAZ

   

  SÖZLEŞMELİ

  İ.K.M.

  TOPLAM

  SINAVI YAPACAK KOMİSYON

  KURUMUNUN BAĞLI

  CEZA İNFAZ KURUMU

  OLDUĞU KOMİSYON

   
         

  4.000

     

  Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  40

  70

  ADANA

  ADANA

  Adana F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  30

  AFYONKARAHİSAR

  AFYONKARAHİS

  AR

  Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  25

  25

  AĞRI

  AĞRI

  Ağrı M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  80

  80

  AKHİSAR

  AKHİSAR

  Akhisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  40

  40

  AKSARAY

  AKSARAY

  Aksaray T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  50

  50

  AKŞEHİR

  AKŞEHİR

  Akşehir T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  10

  10

  ALANYA

  ALANYA

  Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  40

  40

  AMASYA

  AMASYA

  Amasya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  20

  20

  ANTALYA

  ANTALYA

  Antalya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  30

  60

  Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  30

  ARDAHAN

  ARDAHAN

  Ardahan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  40

  40

  ARTVİN

  ARTVİN

  Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  10

  10

  AYDIN

  AYDIN

  Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  20

  20

  BAFRA

  BAFRA

  Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  20

  20

     

  Silivri 1 No.lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  15

  145

  Silivri 2 No.lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  15

  Silivri 3 No.lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  15

  Silivri 4 No.lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  15

  BAKIRKÖY

  BAKIRKÖY

  Silivri 5 No.lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  15

     

  Silivri 6 No.lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  15

  Silivri 7 No.lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  15

  Silivri 8 No.lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  15

  Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  25

  BALIKESİR

  BALIKESİR

  Balıkesir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  30

  30

     

  Bandırma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  10

  50

  BANDIRMA

  BANDIRMA

  Bandırma 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  20

     

  Bandırma 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  20

  BARTIN

  BARTIN

  Bartın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  5

  5

  BATMAN

  BATMAN

  Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  15

  15

  BAYBURT

  BAYBURT

  Bayburt M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  10

  10

  BİLECİK

  BİLECİK

  Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  10

  10

  BİNGÖL

  BİNGÖL

  Bingöl M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  40

  40

  BİTLİS

  BİTLİS

  Bitlis E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  30

  40

  Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumu

  10

  BOLU

  BOLU

  Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  20

  45

     

  Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  25

  BURDUR

  BURDUR

  Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  20

  20

  BURHANİYE

  BURHANİYE

  Burhaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  10

  10

  BURSA

  BURSA

  Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  25

  50

  Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  25

  CEYHAN

  CEYHAN

  Ceyhan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  10

  10

  ÇANKIRI

  ÇANKIRI

  Çankırı E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  10

  10

  ÇORUM

  ÇORUM

  Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  25

  25

  DENİZLİ

  DENİZLİ

  Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  25

  50

  Denizli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  25

  DİNAR

  DİNAR

  Dinar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  20

  20

  DİYARBAKIR

  DİYARBAKIR

  Diyarbakır E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  30

  120

  Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  30

  Diyarbakır T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  60

     

  Diyarbakır T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  80

  120

  MALATYA

  DİYARBAKIR

  Diyarbakır Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  20

     

  Diyarbakır Açık Ceza İnfaz Kurumu

  20

  DOĞUBAYAZIT

  DOĞUBAYAZIT

  Doğubayazıt T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  80

  80

  DÜZCE

  DÜZCE

  Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  50

  50

  EDİRNE

  EDİRNE

  Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  40

  40

     

  Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  30

  100

  ELAZIĞ

  ELAZIĞ

  Elazığ Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  35

     

  Elazığ Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  35

  ELBİSTAN

  ELBİSTAN

  Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  20

  20

  EREĞLİ (KONYA)

  EREĞLİ (KONYA)

  Ereğli(Konya) T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  20

  20

  ERMENEK

  ERMENEK

  Ermenek M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  15

  15

  ERZİNCAN

  ERZİNCAN

  Erzincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  30

  30

     

  Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  15

  40

  ERZURUM

  ERZURUM

  Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  25

  ESKİŞEHİR

  ESKİŞEHİR

  Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  25

  25

  FETHİYE

  FETHİYE

  Seydikemer-Eşen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  20

  20

     

  Gaziantep E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  30

  100

  GAZİANTEP

  GAZİANTEP

  Gaziantep H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  30

     

  Gaziantep L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  40

  GİRESUN

  GİRESUN

  Giresun E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  10

  10

  GÜMÜŞHANE

  GÜMÜŞHANE

  Gümüşhane E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  20

  20

  HAKKARİ

  HAKKARİ

  Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  30

  30

  HATAY

  HATAY

  Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  30

  30

  IĞDIR

  IĞDIR

  Iğdır B Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  10

  10

  İSPARTA

  İSPARTA

  Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  20

  20

  İNEBOLU

  İNEBOLU

  İnebolu M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  10

  10

  İSKENDERUN

  İSKENDERUN

  İskenderun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  20

  20

     

  İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  10

  110

  İzmir 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu

  20

  İZMİR

  İZMİR

  İzmir 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu

  20

  İzmir 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  10

  İzmir 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  10

     

  İzmir 3 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  10

   

  İzmir 4 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  10

  Menemen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  20

  İSTANBUL ANADOLU

   

  Ümraniye E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  10

  70

  Ümraniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  10

  İSTANBUL

  ANADOLU

  Kartal H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  20

  Maltepe 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  10

     

  Maltepe 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  10

  Maltepe 3 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  10

  KAHRAMANMARAŞ

  KAHRAMANMA

  RAŞ

  Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  15

  15

  KARABÜK

  KARABÜK

  Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  20

  20

  KARAMAN

  KARAMAN

  Karaman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  10

  10

  KARS

  KARS

  Kars T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  50

  50

  KASTAMONU

  KASTAMONU

  Kastamonu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  10

  10

  KAYSERİ

  KAYSERİ

  Kayseri T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  30

  60

  Kayseri T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  30

  KIRIKKALE

  KIRIKKALE

  Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  20

  35

     

  Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  15

  KIRKLARELİ

  KIRKLARELİ

  Kırklareli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  10

  10

  KİLİS

  KİLİS

  Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  60

  60

  KOCAELİ

  KOCAELİ

  Kocaeli 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu

  20

  65

  Kocaeli 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu

  15

     

  Kocaeli 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  15

  Kocaeli 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  15

  KONYA

  KONYA

  Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  20

  20

  KOZAN

  KOZAN

  Kozan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  10

  10

  KÜTAHYA

  KÜTAHYA

  Kütahya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  10

  10

  MANİSA

  MANİSA

  Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  10

  30

  Manisa T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  20

  MARDİN

  MARDİN

  Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  30

  30

  MERSİN

  MERSİN

  Mersin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  10

  10

  MİDYAT

  MİDYAT

  Midyat M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  35

  35

  MUĞLA

  MUĞLA

  Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  20

  20

  MUŞ

  MUŞ

  Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  45

  45

  NAZİLLİ

  NAZİLLİ

  Nazilli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  10

  10

  NEVŞEHİR

  NEVŞEHİR

  Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  30

  30

  NİĞDE

  NİĞDE

  Niğde E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  15

  15

  OLTU

  OLTU

  Oltu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  30

  30

  ORDU

  ORDU

  Ordu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  10

  10

  OSMANİYE

  OSMANİYE

  Osmaniye 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  30

  70

  Osmaniye 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  40

  ÖDEMİŞ

  ÖDEMİŞ

  Ödemiş T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  15

  15

  PATNOS

  PATNOS

  Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  70

  70

  RİZE

  RİZE

  Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  20

  20

  SAKARYA

  SAKARYA

  Sakarya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  20

  20

  SALİHLİ

  SALİHLİ

  Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  15

  15

  SEYDİŞEHİR

  SEYDİŞEHİR

  Seydişehir T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  15

  15

  SİİRT

  SİİRT

  Siirt E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  50

  50

  SİLİFKE

  SİLİFKE

  Silifke M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  30

  45

  Anamur T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  15

  SİNOP

  SİNOP

  Sinop E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  25

  25

  SİVAS

  SİVAS

  Sivas E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  25

  25

  SİVEREK

  SİVEREK

  Siverek T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  40

  40

  SÖKE

  SÖKE

  Söke T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  15

  15

     

  Şanlıurfa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  20

  50

  ŞANLIURFA

  ŞANLIURFA

  Şanlıurfa 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  15

     

  Şanlıurfa 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  15

  ŞIRNAK

  ŞIRNAK

  Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  70

  70

  TARSUS

  TARSUS

  Tarsus T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  20

  75

  Tarsus T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  20

  Tarsus T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  20

  Pozantı M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  15

  TAVŞANLI

  TAVŞANLI

  Tavşanlı T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  20

  20

  TEKİRDAĞ

  TEKİRDAĞ

  Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  30

  120

  Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  30

     

  Tekirdağ 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  30

  Tekirdağ 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  30

  TOKAT

  TOKAT

  Tokat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  30

  30

  TRABZON

  TRABZON

  Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  30

  30

  UŞAK

  UŞAK

  Uşak E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  30

  30

  ÜNYE

  ÜNYE

  Ünye M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  35

  35

  VAN

  VAN

  Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  65

  100

  Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  35

  ERCİŞ

  VAN

  Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  30

  80

  Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  50

  VEZİRKÖPRÜ

  VEZİRKÖPRÜ

  Vezirköprü M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  30

  30

  YOZGAT

  YOZGAT

  Yozgat E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  50

  50

  ZİLE

  ZİLE

  Zile M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  5

  5

  ZONGULDAK

  ZONGULDAK

  Zonguldak M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  30

  30

  GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU EK-3

  ADI VE SOYADI

   

  FOTOĞRAF

  İKAMETGAH (MERNİS) ADRESİ

   

  HALEN OTURMA ADRESİ

   

  3-ÖĞRENİM DURUMU ...................................................................................................... TARİHTEN-TARİHE

  (EN SON BİTİRDİĞİ ÜNİVERSİTE-FAKÜLTE-YÜKSEKOKUL-OKULUN ADI VE YERİ) /.

   

  (EN SON BİTİRDİĞİ ÜNİVERSİTE-FAKÜLTE-YÜKSEKOKUL-OKULUN ADI VE YERİ) /.

  4-AİLEYE DAİR BİLGİLER

   

  SOYADI-ADI

  DOĞUM YERİ VE TARİHİ

  UYRUĞU

  YAŞAYANLARIN ADRESİ

  Babasının

         

  Annesinin

         

  Eşinin

         

  Kardeşlerinin (18 Yaşından Büyük Olanlar)

         

  5-EN SON ÇALIŞTIĞINIZ YER:

  İŞİN ÇEŞİDİ

  TARİHTEN-TARİHE

  İŞVERENİN ADRESİ

  AYRILIŞ NEDENİ

  6-HAKKINIZDA VERİLMİŞ BULUNAN MAHKÜMİYET KARARI VEYA HALEN DEVAM EDEN CEZA DAVASI BULUNUP-BULUNMADIĞI.

  VAR: ? YOK: ?

  Yukarıdaki Bilgilerin Doğru Olduğunu Bildiririm. Tarih ve İmza

  NÜFUS CÜZDAN SURETİ

  NÜFUS CÜZDANI SURETİNİ ONAYLAYAN

  IN

   

  SOYADI_________ ADI__________ GÖREVİ________ İMZA_________ MÜHÜR TARİH

  * BU FORM DAKTİLO VEYA BİLGİSAYAR İLE DOLDURULACAK, ANLAMSIZ KISALTMALAR YAPILMAYACAKTIR.

  * Kardeş sayısı için ayrılan bölümün yetersiz olması durumunda satır eklemek suretiyle ilave yapılabilir.

  * Formun birden fazla sayfaya taşması durumunda sayfaların alt kısmı ilgili tarafından paraflanarak onaylanacaktır.

   

   

   

  23. UZMAN ERBAŞ DI ŞINDA KAMU-ÖZEL DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI YERLER :

   

  [2].............................................................................................................................


  Etiketler

  YORUM YAP!

  Ad (Rumuz)

  ..

  Güvenlik Kodu

  Yorumunuz

DİĞER HABERLER

follows

ÜniversiteHaber.com Üniversite ve gençlik gündemini takip edebileceğiniz, İnteraktif bir haber sitesidir. Yazılım ve Tasarım hizmeti www.tahamedya.com tarafından yapılmıştır.